Wie is er verantwoordelijk voor klimaatverandering?

COP27 is in volle gang. De jaarlijkse klimaatconferentie waar bijna alle landen ter wereld klimaatbeleid bespreken en vergaderen over nationale toezeggingen en internationale afspraken. Het zal waarschijnlijk veel gaan over ‘loss and damage’, oftewel het klimaatschadefonds. Landen die weinig hebben bijgedragen aan de oorzaak van de opwarming van de aarde, voelen het hardst de gevolgen, zo betogen ook de bekende klimaatactivisten Elizabeth Wathuti uit Kenia en Vanesse Nakate uit Oeganda. De regering van Pakistan riep na de historisch verwoestende overstromingen deze zomer rijke landen op om een deel van de schade te betalen. Het leidt tot de vraag: wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de huidige opwarming van de aarde?

Het korte en algemene antwoord is: de mens. In het laatste rapport over de ‘physical science basis’ van klimaatverandering stelt het IPCC, op basis van decennia opstapelend wetenschappelijk bewijs, dat het ‘ondubbelzinnig’ vaststaat dat ‘menselijke invloed de atmosfeer, de oceaan en het land heeft opgewarmd’. Ook op deze blog hebben wij het afgelopen jaar nog aandacht besteed aan de bevindingen van het IPCC en de oorzaak van opwarming.

Toch is alleen ‘de mens’ nu geen bevredigend antwoord meer. We zijn met bijna acht miljard mensen op aarde, maar zeker niet elk persoon, elk land of elk bedrijf draagt evenveel verantwoordelijkheid. Deze ongelijkheid ligt ten grondslag aan het gesprek over klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid is een begrip dat in brede zin slaat op twee vaststellingen:

 1. de gevolgen van klimaatverandering treffen mensen in zeer ongelijke mate, onder andere afhankelijk van geslacht, sociaal-economische status en woonplaats, en
 2. de (historische) verantwoordelijkheid voor klimaatverandering is tussen landen én binnen landen zeer ongelijk verdeeld.

In deze blog ga ik op het tweede punt verder in.

Historische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering wordt vooral gedefinieerd als cumulatieve – alle historisch uitgestoten en bij elkaar opgetelde – CO2-emissies. Waarom? Allereerst leidt meer CO2 in de atmosfeer natuurlijk tot meer opwarming aan het aardoppervlak. Daarnaast is de verblijftijd van CO2 in de atmosfeer zodanig groot, dat het niet uitmaakt of een molecuul CO2 vandaag of honderd jaar geleden is uitgestoten – behalve dat ruwweg de helft van de CO2 door de oceaan en de biosfeer is opgenomen, maar dat geldt ook voor de emissies van nu.

Top 10 uitstoters

Een historisch overzicht van de landen met de grootste uitstoot geeft deze video van Carbonbrief, waar de top tien landen met de hoogste cumulatieve CO2-emissies vanaf 1850 worden getoond. De Verenigde Staten heeft de bijzondere eer om gedurende het hele filmpje bovenaan te staan. Zij hebben dus als land historisch gezien de grootste verantwoordelijkheid voor de extra CO2 in de atmosfeer, in vergelijking met andere landen. Bijzonder is ook de uiteindelijke ranking van Duitsland op een 6e plaats, met net daaronder India. Bijzonder, omdat Duitsland ‘slechts’ 84 miljoen inwoners heeft, en India ongeveer 1.4 miljard. Dit laat dus duidelijk zien dat niet elke inwoner op aarde evenveel uitstoot. 

De uiteindelijke stand van de top tien landen met de grootste opgetelde CO2-uitstoot. Omvat emissies van fossiele brandstoffen maar ook door landgebruik. Bron

Cumulatieve nationale emissies: absolute verantwoordelijkheid

Een manier om naar nationale, of absolute verantwoordelijk te kijken, is dus de totale opgetelde CO2-emissies binnen de grenzen van een land of regio. In de onderstaande grafiek zie je de cumulatieve CO2-emissies van een selectie van landen en geografische regio’s. Wat valt hier op? Europa staat als continent stevig bovenaan, vanaf 1850 tot nu. China’s cumulatieve emissies schieten eigenlijk pas sinds 1960 omhoog, en sinds 2000 al helemaal. Verder valt op dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als individueel land meer hebben uitgestoten dan Afrika, of Zuid Amerika, als continent. Nederland staat in dit rijtje onderaan. Maar vergeet niet: Nederland heeft ongeveer honderd keer minder inwoners in vergelijking met India, en Nederland stoot per hoofd van de bevolking zelfs meer uit dan de gemiddelde persoon in Europa.

Cumulatieve CO2-emissies voor een selectie landen en regio’s. NB hier wordt landgebruik emissies niet meegenomen. Bron (speel zelf met deze cijfers!)

Uitstoot per hoofd van de bevolking: relatieve verantwoordelijkheid

Het is dus ook belangrijk om te kijken naar de uitstoot per hoofd van de bevolking. Zonder een bevolkingsaantal zegt dat weinig over de absolute verantwoordelijkheid, maar wel veel over de relatieve bijdrage van een land aan klimaatverandering. De onderstaande grafiek laat bijvoorbeeld zien dat de gemiddelde persoon in Nederland vandaag de dag ongeveer vier keer zoveel uitstoot als de gemiddelde persoon in India. De gemiddelde persoon in Nederland, of Duitsland, stoot nu bijna net zo veel uit als de gemiddelde persoon in China. Maar, als we dit weer cumulatief bekijken, dus de totale oppervlakte onder de tijdslijn, zien we dat de Nederlander of Duitser uit 1960 wel vele malen meer CO2 heeft uitgestoten dan iemand uit 1960 in China. Toch moeten hier twee belangrijke kanttekeningen worden gemaakt: 1. niemand is een ‘gemiddelde’ inwoner, en 2. het is oneerlijk om alle emissies van een land op individuele personen terug te rekenen, waarover later meer.

Een historisch overzicht van CO2-emissies per hoofd van de bevolking voor een aantal landen en regio’s. Bron

Uitstoot vs. bevolkingsaantal vs. inkomensgroep

We zien dus dat sommige landen veel meer uitstoten en hebben uitgestoten dan andere landen, en dat verschil kan niet (alleen) door bevolkingsaantal worden uitgelegd. Waardoor dan wel?

De onderstaande grafiek geeft per land het aandeel van de mondiale consumptie-emissies (uitstoot inclusief handelemissies, lees meer) én het aandeel van de wereldpopulatie weer. De landen zijn daarnaast met kleur ingedeeld op inkomensgroep. Het laat in principe het verband zien tussen het aandeel van de wereldbevolking en het aandeel van de consumptie-emissies. Let wel op: dit zijn logaritmische assen, dus dat betekent dat het geen lineair verband is! Maar als we ook de inkomensgroepen meenemen, dan zien we dat zo goed als alle rijke landen (paars) een hoger aandeel hebben in emissies dan in wereldbevolking. Het omgekeerde is waar voor laag-inkomenslanden (lichtblauw).

Vergelijken we bijvoorbeeld Nederland (‘high income’) en Nigeria (‘lower-middle income’), dan zien we dat beide landen vandaag de dag voor ongeveer 0.4% van de totale consumptie uitstoot verantwoordelijk zijn. Het verschil zit hem in aandeel van de wereldbevolking dat in beide landen woont: Nederland herbergt zo’n 0.2% van de wereldbevolking, terwijl er in Nigeria ongeveer 2.6% van iedereen op aarde woont. Dat is dus ongeveer dertien keer zo veel – toch stoten de landelijk ongeveer evenveel uit. Het grote verschil is het bruto binnenlands product.

Het aandeel van de mondiale CO2-emissies in 2019 als functie van het aandeel van de wereldbevolking voor elk land. De kleuren geven een indeling op inkomensgroep aan (hoog vs. laag inkomen). De schaal van de bolletjes geeft het aandeel van de wereldbevolking aan. Bron

Binnenlandse ‘koolstof-ongelijkheid’

Deze ‘koolstof-ongelijkheid’ tussen verschillende landen bestaat overigens ook binnen de landsgrenzen. Nederland is misschien een ‘high income country’, maar niet iedereen in Nederland heeft evenveel inkomen of kapitaal. Een recente paper in Nature Sustainability, ook samengevat door Carbonbrief, gaat hier verder op in. De abstract begint pakkend: “All humans contribute to climate change but not equally”. De publicatie bevat een aantal treffende bevindingen:

 • De armste 50% van de wereldbevolking was verantwoordelijk voor 12% van de emissies in 2019, terwijl de rijkste 10% voor 48% verantwoordelijk was;
 • Sinds 1990 is de armste 50% slechts verantwoordelijk voor 16% van de groei in emissies, terwijl de rijkste 1% voor 23% van de emissie groei verantwoordelijk was;
 • Terwijl de per capita uitstoot van de rijkste 1% van de wereldbevolking sinds 1990 is toegenomen, is de uitstoot van de lage inkomens in rijke landen (zoals Nederland) juist afgenomen.

Deze recente paper is gebaseerd op data van inkomens- en vermogensongelijkheid van de World Inequality Database. De studie brengt drie bronnen van CO2-emissies in kaart: emissies van 1. eigen consumpties, 2. van overheidsuitgaven, en 3. van investeringen. De emissies die met investeringen te maken hebben vormen een groot aandeel van de emissies van de rijkste 1% (± 70% van de totale emissies). Dat aandeel is voor de rijkste 1% toegenomen, terwijl het voor de armste 50% juist afneemt in de laatste jaren. De auteur schrijft dat de toegenomen vermogensongelijkheid tussen arm en rijk een oorzaak is van de toegenomen emissies van de allerrijksten.

De onderstaande figuur laat de per capita emissies voor de top 10%, middelste 40% en onderste 50% van de inkomens- en vermogens groepen zien in verschillende geografische regio’s. Er is een overduidelijke ‘koolstof-ongelijkheid’ zichtbaar in alle regio’s. In de meeste regio’s stoten de middelste 40% twee keer zo veel uit als de onderste 50%. De rijkste 10% stoot gemiddeld wel 10 keer zo veel, of zelfs meer, uit dan de ‘armste’ 50%. De ongelijkheid tussen regio’s is ook duidelijk; de onderste 50% in Noord Amerika stoot net zo veel uit als de middelste 40% in Europa, of de rijkste 10% in Zuidoost Azië.

Een overzicht van de CO2-emissies per hoofd van de bevolking in 2019, ingedeeld op inkomensgroep, voor een aantal geografische regio’s. Bron

Van persoonlijke verantwoordelijkheid naar institutionele verantwoordelijkheid

Per capita emissies zijn dus nuttig om deze koolstof-ongelijkheid in kaart te brengen. Een risico schuilt in het feit dat dit vaak over jaarlijkse emissies gaat, en dus niet over de cumulatieve of opgetelde emissies. Dat maakt het lastig om uitstoot per hoofd van de bevolking te koppelen aan historische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, zelfs mét gegevens over de bevolkingsaantallen.

Emissies per hoofd van de bevolking worden ook regelmatig gebruikt om een persoonlijk CO2-budget af te leiden. Hier kunnen zeker voordelen voor bestaan, maar het is goed om te realiseren dat de persoonlijke CO2-voetafdruk in het leven is geroepen door grote vervuilers zoals BP, om hun grote verantwoordelijkheid voor klimaatverandering af te wimpelen.

Recent onderzoek laat zien dat de 90 bedrijven met de grootste koolstof-uitstoot samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50% van de totale opwarming van de aarde sinds 1880. 16% van de opwarming kan worden getraceerd naar 50 vervuilers die eigendom zijn van investeerders, waaronder Chevron, ExxonMobil, Total en Shell. De eerder genoemde studie laat zien dat het vooral de allerrijksten zijn die achter veel van deze investeringen zitten.

Ook in Nederland zijn er veel grote vervuilers. In de top 10 van grootste vervuilers van Nederland staan Tata Steel Nederland en Shell Nederland, maar ook RWE Eemshaven. Tata Steel Nederland alleen al stoot jaarlijks ongeveer evenveel uit als 1,4 miljoen Nederlanders. Veel van deze grote uitstoters – niet alleen in Nederland – wisten al vanaf de jaren zestig dat hun activiteiten bijdroegen aan gevaarlijke klimaatverandering, maar hebben hun uitstoot sindsdien alleen maar vergroot. Ze hebben bovendien vooral geïnvesteerd in grote desinformatie-campagnes, of promotie van manieren om het individu verantwoordelijk te houden, zoals de persoonlijke CO2-voetafdruk.

Tot slot: uitstoot in overmaat

Voor de discussie tijdens de COP27 over ‘Loss & Damage’, of het klimaatschadefonds, is nationale verantwoordelijkheid voor (schade door) klimaatverandering een belangrijk gegeven. Ik heb daar in deze blog op verschillende wijze licht op geworpen. Een mogelijke tekortkoming van de focus op historische cumulatieve emissies sinds 1850, is dat niet alle toegevoegde CO2 (en andere broeikasgassen) boven pre-industriële waardes zorgt voor gevaarlijke klimaatverandering. Dit is waar de zogenaamde ‘planetaire grenzen’ om de hoek komen kijken. Het Stockholm Resilience Centre heeft negen planetaire grenzen gedefinieerd, waaronder voor oceaanverzuring en verlies van biodiversiteit, maar ook voor CO2 in de atmosfeer. Het vinden en vastleggen van deze grenzen is lastig en misschien enigszins arbitrair (waarover we waarschijnlijk een hele blog kunnen wijden), maar voor het risico op gevaarlijke klimaatverandering is een grens van 350 ppm CO2 in de atmosfeer gevonden. Ter info: we zitten nu ongeveer rond de 412 ppm, en pre-industriële waardes waren rond de 280 ppm.

Met deze grens kunnen we kijken naar overmatige CO2-emissies. Een publicatie uit 2020 heeft precies dat bestudeerd: startend met de aanname dat iedereen op de wereld evenveel recht heeft op (vervuiling van) de atmosfeer, kan een eerlijke emissiegrens per land worden bepaald, waarmee de uitstoot onder de 350 ppm zou blijven. Daarna kunnen we kijken naar de cumulatieve emissies per land die over deze grens gaan: dat is de overmatige uitstoot. In de onderstaande figuur zien we een aantal resultaten. De VS alleen al is verantwoordelijk voor 40% van de overmatige emissies. Het gehele ‘globale Noorden’ is zelfs voor 92% van de overmatige emissies verantwoordelijk. Een kleine meerderheid van alle landen in de wereld is hun eerlijke aandeel zelfs nog niet voorbijgeschoten, en is dus in ‘klimaat krediet’, aldus de auteur van de studie. Eén van deze landen is China. Het roept ook de vraag op hoe we het resterende koolstofbudget voor de 1,5°C eerlijk verdelen. Maar dat is weer een vraagstuk op zich.

‘Verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis’ op basis van overmaat aan cumulatieve CO2-emissies. Het Globale Noorden wordt hier gedefinieerd als: de VS, Canada, Europa, Israel, Australië, Nieuw Zeeland en Japan. Bron

Hoe we ook kijken naar verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, of de schade die aan klimaatverandering te wijden is, het punt is dat we mondiaal gezien al lang de grens van wat risicoloos is zijn gepasseerd. Sommige landen, sommige inkomensgroepen, en sommige bedrijven, hebben daar veel meer verantwoordelijkheid voor dan anderen. Het is nu aan hen om die verantwoordelijkheid te nemen, zo snel mogelijk de uitstoot terug te dringen, én landen en bevolkingsgroepen die nu al schade door klimaatverandering ondervinden tegemoet te komen. Want de atmosfeer delen we allemaal, en we moeten daar eerlijk mee omgaan. Dát is klimaatrechtvaardigheid. 

Kijk en lees meer:

Loss & Damage door ClimateAdam https://www.youtube.com/watch?v=fpxrXk6l_hc

Historische verantwoordelijkheid door Carbonbrief https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/

OurWorldInData: CO2 https://ourworldindata.org/explorers/co2

OurWorldInData: emissies, bevolking, inkomen https://ourworldindata.org/grapher/consumption-co2-emissions-vs-population?xScale=linear&yScale=linear

Publicatie over koolstof-ongelijkheid https://www.nature.com/articles/s41893-022-00955-z

Koolstof-ongelijkheid door Carbonbrief https://www.carbonbrief.org/top-1-of-emitters-caused-almost-a-quarter-of-global-emissions-since-1990/

Publicatie: nationale contributies aan klimaatverandering https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/1/014010

Publicatie: overmatige CO2 emissies https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2820%2930196-0/fulltext

8 Reacties op “Wie is er verantwoordelijk voor klimaatverandering?

 1. Wie is verantwoordelijk?
  Wie onderneemt aktie?

  Ik schreef langer terug het volgende:
  https://robalberts.wordpress.com/2022/08/07/het-verschil-maken/

  Niets doen is volgens mij geen optie!

  Bezorgde groet,

  Like

 2. Antwoord is simpel, zoals altijd nemen de verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid en laten dit door de laagstbetaalden van de bevolking ophoesten. Wet van de grote getallen en de juiste lobby. Zie subsidie van bv. EV, zonnepanelen, warmtepomp etc.

  Like

 3. India telt 1,4 miljard inwoners (niet 1,7)

  Like

 4. Lennart van der Linde

  Dank, Arthur, voor deze mooie introductie op het thema klimaatrechtvaardigheid. Het VN-klimaatverdrag uit 1992 zegt in artikel 3, lid 1-3: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

  “1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.

  2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full consideration.

  3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures…”

  We zijn nu 30 jaar verder en kunnen concluderen dat van precautionary measures nog weinig terecht is gekomen, dat onzekerheid erg lang gebruikt is om maatregelen uit te stellen, en dat rijke landen maar in zeer beperkte mate hun verantwoordelijkheid en het voortouw genomen hebben in het reduceren van hun emissies en het beperken van de schade voor m.n. de meeste kwetsbare landen; en zeker niet o.b.v. “equity”.

  De vraag is: hoe nu verder? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten van het reduceren van emissies, verlies & schade en adaptatie? Sommigen pleiten voor “herstelbetalingen” gericht op het opbouwen van een gezamenlijke toekomst: https://ethics.harvard.edu/event/reconsidering-reparations-olufemi-taiwo

  Jason Hickel, waarnaar je verwijst, twitterde gisteren dat de VS dit jaar door z’n eerlijke CO2-budget heen zal zijn: https://twitter.com/jasonhickel/status/1590266882044858368?s=20&t=E557oyZTiBvIcYhiSQG3Gg

  Het Duitse Hooggerechtshof gaf vorig jaar aan dat huidige generaties geen onevenredig klein CO2-budget mogen nalaten aan volgende generaties: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html

  De Duitse regering scherpte daarop direct de klimaatdoelen aan tot 65% CO2-reductie in 2030 en netto nul uitstoot in 2045: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/climate-change-act-2021-1936846

  De vraag is in hoeverre deze doelen mondiaal gezien al voldoende rechtvaardig zijn, zolang daarin nog onduidelijk is hoeveel een rijk land als Duitsland zal meebetalen aan CO2-reductie, adaptatie en schadeherstel in armere en meer kwetsbare landen.

  Gelet op de verklaring van het mondiale burgerklimaatberaad van eind vorig jaar vindt een gelote vertegenwoordiging van de wereldbevolking dat rijke landen (veel?) meer moeten doen om hun verantwoordelijkheden jegens armere landen te vervullen: https://globalassembly.org/resources/downloads/Peoples-Declaration-for-the-Sustainable-Future-of-Planet-Earth-v2.0_18.12.21.pdf

  In hoeverre de huidige klimaattop in Egypte daar vooruitgang in zal brengen valt te bezien, maar hoe minder vooruitgang nu op korte termijn, hoe groter het risico op toenemende mondiale spanningen op langere termijn, lijkt mij.

  Mijn vraag zou zijn: wat kunnen burgers van goede wil in landen als Nederland doen om een rechtvaardiger klimaatbeleid te bevorderen, zowel nationaal als internationaal? Heb je een idee over welke collectieve acties daarvoor het meest nodig zijn, naast individuele acties als bv korter douchen, minder vliegen en dierlijke eiwitten eten, en vaker de fiets nemen?

  Like

 5. arthuroldeman

  @Ad, dank voor de oplettendheid, ik heb het inwonersaantal van India aangepast.

  @Lennart, dank voor je compliment en je uitgebreide reactie. Eigenlijk is het bijzonder dat er in het VN verdrag van 1992 (toen was ik nog niet geboren!) al over verantwoordelijkheid werd gesproken. Toch wordt afspraken over loss & damage of een klimaatschadefonds zelfs nu nog tegengewerkt: https://www.nu.nl/klimaat/6235928/klimaattop-egypte-dreigt-halverwege-al-te-mislukken.html

  Je vraag op het eind is volgens mij de ‘million dollar question’. Zoals het IPCC (in AR6 WGIII – mitigatie) zelf ook stelt, zijn individuele gedragsveranderingen niet voldoende om klimaatverandering zo snel mogelijk te stoppen. Daarvoor zijn ook systeemverandering nodig. Toch kan jouw individuele gedrag, zoals plantaardig eten, of minder vliegen, wél een schakel zijn in de omslag naar een systeemverandering, zie bijvoorbeeld: https://www.klimaathelpdesk.org/answers/doet-gedrag-ertoe-en-kunnen-mensen-elkaar-inspireren-tot-duurzaam-gedrag/

  Het belangrijkste m.i. is dat we mensen om ons heen informeren over de urgentie van de klimaatcrisis, én inspireren naar een duurzame samenleving.
  – Mensen informeren over klimaatverandering is belangrijk. Alleen moet de focus verschuiven van ‘wat is klimaatverandering precies’ naar een nadruk op urgentie, verantwoordelijkheid, en het onrecht dat de impacts met zich meebrengt. Dat kan iedereen: bijvoorbeeld een gesprek over klimaatverandering met je collega of buurvrouw kan al veel uithalen. Toch kan informeren over de urgentie kan al gauw leiden tot een ‘freeze’ effect als het te veel negatief nieuws is. Het moet daarom in combinatie met een handelingsperspectief gebracht worden: hoe dan wel?
  – Daarom moeten we elkaar ook inspireren, en hebben we een imaginatie van een mogelijke toekomst nodig. Gedragsverandering transformeren van individueel naar institutioneel kan daarbij helpen. Dring bij je werkgever aan op een vegetarische kantine, zonnepanelen op het dak, of meer treinreizen ipv vliegen. Als je zelf die overwegingen al hebt gemaakt, kun je dat keuzeproces bij je werkgever uitleggen. De impact kan dan groot zijn: collega’s die zelf niet zo gauw de keuze zouden maken om vaker vegetarisch te eten, kunnen worden overtuigd om dat wel te doen, omdat ze een vegetarische lunch opeens voor zich zien. Die kracht van imaginatie is groot.

  Like

 6. Iedereen is verantwoordelijk voor de huidige milieuramp. Maar wat ik niet begrijp, is dat vervolgens iedereen, c.q. overheid en over het algemeen gesubsidiëerde wetenschappers en gesubsidieerde media, niet willen begrijpen dat deze ramp alleen door de hele wereld bestreden moet worden. Men lijkt niet te beseffen dat de andere toekomstige milieuramp die zich nu voltrekt in de plaats komt van die we nu willen oplossen. De niet duurzame, zeer kort houdbare, niet te betalen, met fossiele brandstoffen gemaakte Molens, Zonnepanelen en Accu’s, die bovendien ook heel veel giftige niet afbreekbare stoffen bevatten worden onze nieuwe crisis. Voor het afval is geen bestemming, maar dat zal India en China worden. Voor elke steenkolencentrale die we hier afbreken bouwt china drie nieuwe. Je zou kunnen beginnen door niets meer uit China te kopen? Op geen enkele site over het klimaat heeft men het over het milieu. Elke partij zit in een bubbel. Geen fossiele brandstof of zet de kraan gewoon maar open. Terwijl je Fossiele brandstof gewoon kan afbouwen door er slimmer mee om te gaan i.p.v. via China het driedubbele verbruik te veroorzaken omdat onze hele industrie (die wij wel schoon kunnen maken) zomaar weg te geven aan China en andere Aziatische landen. Geen enkele site is in staat met redelijk inzicht te komen terwijl een niet wetenschapper daar als eerste aan zou denken. Je gooit je oude schoen niet weg voor slippers (zon en wind) of voor je een nieuwe goede hebt. ZONNEPANELEN WORDEN NIET VAN ZON GEMAAKT EN WINDMOLENS NIET VAN WIND!!!

  Like

 7. Hans Custers

  Jolodax,

  We moeten de hele productieketen duurzaam maken. En dat kan toch echt alleen maar door die stap te zetten vanuit de middelen die we nu hebben. Simpelweg niks meer produceren of ophouden met energie gebruiken is zeker niet de oplossing. Zo werkt de samenleving namelijk niet.

  Like

 8. Hans Custers

  En nog het verzoek aan Lou/Jolodax om niet onder verschillende namen reacties te plaatsen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s